ФОП Луценко Є.О.


Публічна оферта

Цей договір є офіційною і публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за несумлінне замовлення та всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Оплатити" на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua або кнопок заявки на покупку/консультацію.

Терміни та визначення

1.1 Товар — об'єкт угоди сторін, що був обраний покупцем на сайті pplus.net.ua, щодо якого Покупцем від Продавця дистанційно або з рук у руки отримано рахунок на оплату.

1.2. Інтернет-магазин pplus.net.ua - сайт Продавця за адресою pplus.net.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua для цілей, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа підприємець.

1.4. Продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю "Prestige", юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України.

Предмет договору та порядок його укладення

2.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі

Ціна товару

4.1 Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua. Усі ціни на товари вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару в ціну Товару не входить.

Права та обов'язки сторін

5.1 Продавець зобов'язаний:

5.1.1 Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

Умови повернення товару

6.1 Покупець має право на повернення продавцю товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню з підстав, передбачених у цьому пункті, затверджується кабінетом міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. 6.1. Договору, чинного законодавства України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у товарі, Покупець, у порядку і в строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів", провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, письмової заяви довільної форми, у якій міститься:

  • - прізвище, ім'я, по батькові Покупця;
  • - номер і дата замовлення;
  • - дата оплати Товару;
  • - номер ТТН, у випадку, якщо доставка здійснювалась компанією Нова пошта;
  • - опис вимог, що пред'являються.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

Відповідальність сторін

7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміють події, що мають надзвичайний, невідворотний і непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити та запобігти своїми розумними діями.

Конфіденційність та захист персональних даних

8.1 Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua при заявці на зворотний дзвінок Продавця, заявці на консультацію, замовленні або оплаті Товару, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (зокрема й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі та для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Правила використання матеріалів, розміщених на сайті

10.1 Сайт інтернет-магазину pplus.net.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і стилі та інші матеріали, що охороняються законом, включно з текстами, фотографіями, графічними зображеннями, музичними та звуковими творами, але не обмежуючись ними.

10.2 Весь зміст сайту інтернет-магазину pplus.net.ua охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

10.3 Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину pplus.net.ua, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

Інші умови

11.1 Цей договір укладений на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

11.2 Всі суперечки, які виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів.

11.3 Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Строк дії договору та порядок його розірвання

12.1 Цей договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2 До закінчення строку дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.